Baureihe 295 (DB Baureihe V90)


Hamburg

Fotos : Matthias Lockenvitz